Privacy reglement

 Ik hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Jouw dossier

In dit dossier worden de gegevens vastgelegd  die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of  zorgvuldige onderzoek te doen (of voor een (supervisie) traject).  De wet verplicht ons om de dossiers  vijftien jaar te bewaren.  Deze dossiers, met ook jouw persoonsgegevens, worden in een afgesloten kast bewaard en achter een code opgeslagen in de praktijk computer.

Jouw rechten

Je hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in je dossier is opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kun je ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kun je ons verzoeken een eigen verklaring (jouw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit)  jouw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op jouw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, worden geschaad,  kunnen wij jouw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Wij hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over je spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder jouw toestemming informatie te verstrekken. Als dit van toepassing is zal ik proberen vooraf dit aan je te laten weten door in gesprek te gaan met jou.

 

Ben je ouder dan twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen jij en je gezaghebbende ouder(s) beiden jullie rechten uitoefenen.Vanaf zestien jaar oefen je deze rechten zelfstandig uit. Ben je door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om deze rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen jouw gezaghebbende ouder(s) jouw rechten namens jou uit.

Meer informatie 

Voor meer informatie over het uitoefenen van jouw rechten en over hoe Music featuring You  met jouw persoonsgegevens omgaat , kun je mij altijd bellen of mailen.